HAILE LIDOW
Stylist

POLAROID "MORE WAYS TO CREATE"

POLAROID 2.001.jpg
GUS.001.jpg
GRACE.001.jpg
DAVID.001.jpg
POLAROID 1.001.jpg
POLAROID 3.001.jpg
POLAROID 5.001.jpg
POLAROID 4.001.jpg